HS1_Allegany000.NEF

HS1_Allegany000.NEF

HS1_Allegany003.NEF

HS1_Allegany003.NEF

HS1_Allegany006.NEF

HS1_Allegany006.NEF

HS1_Allegany018.NEF

HS1_Allegany018.NEF

HS1_Allegany033.NEF

HS1_Allegany033.NEF

HS1_Allegany036.NEF

HS1_Allegany036.NEF

HS1_Allegany059.NEF

HS1_Allegany059.NEF

HS1_Allegany060.NEF

HS1_Allegany060.NEF

HS1_Allegany066.NEF

HS1_Allegany066.NEF

HS1_Allegany075.NEF

HS1_Allegany075.NEF

HS1_Allegany095.NEF

HS1_Allegany095.NEF

HS1_Allegany099.NEF

HS1_Allegany099.NEF

HS1_Allegany126.NEF

HS1_Allegany126.NEF

HS1_Allegany139.NEF

HS1_Allegany139.NEF

HS2_Allegany002.NEF

HS2_Allegany002.NEF

HS2_Allegany003.NEF

HS2_Allegany003.NEF

HS2_Allegany010.NEF

HS2_Allegany010.NEF

HS2_Allegany016.NEF

HS2_Allegany016.NEF

HS2_Allegany023.NEF

HS2_Allegany023.NEF

HS2_Allegany036.NEF

HS2_Allegany036.NEF